Městský ústav sociálních služeb Klatovy : DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ÚJEZDCI

Cesta: www.musskt.cz > Služby sociální péče > Domov pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci

Nepřehlédněte

Oslava 30. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 29.1.2024 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO

Šumava Klatovy

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci

Újezdec 14, 339 01 Klatovy

Vedoucí zařízení:
Sociální pracovnice:
Ing. Bc. Romana Jarolínová

Bc. Lucie Hrudičková, DiS.

Tel.: 376 320 369
Tel.: 376 383 668

E-mail: jarolinova@musskt.cz

E-mail: hrudickova@musskt.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením je začleněným zařízením Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizace. Za činnost tohoto zařízení zodpovídá sociální pracovnice pověřená řízením domova.

V souladu s ustanovením § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytují Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DpZP) pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov poskytuje také základní sociální poradenství v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Organizačně a provozně je domov napojen na Domov pro seniory v Újezdci. 

Poslání

Posláním domova je vytvářet takové prostředí, které by se stalo pro naše obyvatele opravdovým domovem. Na základě individuálního přístupu kvalifikovaným personálem poskytujeme potřebnou pomoc a podporu ke zvyšování sociálního začleňování obyvatel se zdravotním postižením, zvyšujeme jejich samostatnost a rozvíjíme jejich osobnost.

Cíle služby

 • Poskytovat sociální služby dle individuálních potřeb klientů domova
 • Neprohlubovat jejich závislost na službě
 • Podporovat kontakty s rodinou, známými
 • Zvyšovat kvalifikaci a týmovou spolupráci všech zaměstnanců

Cílová skupina

Služby jsou určeny osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám s mentálním postižením.

Věková struktura cílové skupiny: Dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 - 80 let) a starší senioři (nad 80 let).

Kapacita

Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením je 31 lůžek. Zařízení nabízí uživatelům sociální služby moderně vybavené pokoje, které jsou zejména dvoulůžkové se sociálním zařízením. Okolo domova je rozsáhlá zahrada, kterou uživatelé sociální služby mohou využívat. Nachází se 6 km od Klatov v malé vesničce Újezdec u Mochtína. Do obce jezdí autobusová doprava. (asi 1 km od zařízení je autobusová zastávka směr Klatovy či Horažďovice).

Bezbariérovost: výtah

Návštěvní řád  

Uživatelům  v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách poskytujeme:

 • Ubytování – pokoje jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové se sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny následujícím zařízení: lůžko, noční stolek, šatní skříň, stůl, židle, světlo stropní. Po dohodě s poskytovatelem si může obyvatel pokoj dovybavit také drobným vlastním nábytkem. Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního i osobního prádla, ošacení a žehlení. 
 • Stravování – je přizpůsobeno svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů. Domov poskytuje normální, diabetickou a dietní stravu, připravovanou ve vlastní kuchyni DpS
 • Péči, která zahrnuje tyto základní činnosti:

          a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

         b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

         e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

         d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

         e) sociálně terapeutické činnosti,

         f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Individuální plánování - s každým uživatelem služby je plánován průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností. Domov vede písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotí průběh poskytování sociální služby za účasti uživatele. Každý uživatel má přiděleného klíčového zaměstnance. Součástí individuálního plánování jsou i nácvikové programy, jejichž cílem je pomoci uživatelům lépe zvládat své každodenní činnosti. Pomoci uživatelům dosáhnout co největší samostatnosti s co nejmenší mírou nutné pomoci zaměstnanců.

V domově mají uživatelé možnost připravit a uvařit si stravu dle vlastního uvážení za podpory personálu, dále mají uživatelé k dispozici pračku se sušičkou. Mohou využívat zahradu nejen k posezení, ale také si zde mohou zacvičit na fitness zařízení, popřípadě pěstovat zeleninu a květiny. Uživatelé sociální služby mají k dispozici přístup k internetu.

 

Uživatelé mají možnost se zúčastnit kulturních a společenských akcí pořádaných v domově pro seniory, na které je zvána i veřejnost, příbuzní a známí uživatelů.

 

Fakultativní služba – doprava služebním automobilem do Klatov a zpět. Uživatelé mají možnost využít dopravy na nákupy, jednání na úřadech nebo na akce konané i mimo zařízení.

Plán aktivizačních činností

 Plán kulturních a společenských akcí pro klienty

Jak se stát uživatelem služby

Zájemce o službu může přímo kontaktovat a navštívit domov, anebo sociální pracovnici MěÚSS Klatovy, Balbínova 59 II, kde jsou mu poskytnuty potřebné informace. Pokud je služba pro něho vhodná a jeho zájem trvá, je mu předána žádost do domova. Žádosti přijímá sociální pracovnice a ta dle pravidel MěÚSS zařadí tuto žádost do pořadníku čekatelů.

Když se uvolní místo v domově, je sociální pracovnicí domova kontaktován zájemce o službu podle pořadníku žádostí. Sociální pracovnice zájemce informuje o všech právech a povinnostech, které pro něho vyplynou ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb a úhradách za tyto služby a nabídne návštěvu domova. Každý zájemce o službu má možnost navštívit domov ještě před svým nástupem. Nemůže – li tak učinit, je mu nabídnuta návštěva sociální pracovnice a vedoucí ZOP domova ve svém domácím prostředí, popř. ve zdravotnickém zařízení.

Působnost zařízení

Domov poskytuje služby především občanům města Klatovy a spádových obcí, v případě volné kapacity je možno přijmout i jiné žadatele.

Uzavření smlouvy

O poskytnutí sociální služby uzavírá písemně smlouvu žadatel s Městským ústavem sociálních služeb Klatovy dle par. 91 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách. Smlouva je uzavírána dle individuálních potřeb zájemce a podle rozsahu sjednané služby.

Smlouva nemůže být uzavřena pokud poskytovatel sociálních služeb:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou žadatel žádá
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby dle vyhlášky 505/2006 § 36 – poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

            - zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

            - osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

            - chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 •  osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Úhrada služeb

Služba je poskytována za úhradu. Uživatel sociální služby hradí ubytování a stravu ze svého příjmu, kdy mu musí po této úhradě zůstat alespoň 15% z jeho příjmu.

Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Přehled výše úhrad: Příloha k vnitřním pravidlům (Úhrada)

Provozní doba

 • Služba je poskytována nepřetržitě.
 • Provozní doba pro veřejnost: 8:00 – 14:00 hodin
 • Doba návštěv: během dne bez časového omezení, ve večerních hodinách dle domluvy

  Vnitřní pravidla

  Žádost o přijetí

CVIČENÍ NA ZAHRADĚ
20. LET MĚÚSS KD DRUŽBA
OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
MASOPUST
PEČENÍ CUKROVÍ
PLAVBA LODÍ PO VLTAVĚ
SPOLEČNÁ PROCHÁZKA
VYSTOUPENÍ SKUPINY CIK CAK Z BEZDĚKOVA
ZABÍJAČKOVÉ HODY KLATOVY
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ