Městský ústav sociálních služeb Klatovy : AZYLOVÉ DOMY

Nepřehlédněte

Oslava 20. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 14.1.2014 v kulturním domě Družba.

Fotogalerie

Článek v Klatovském deníku

Reportáž televize FilmPro

Zpravodaj k 20. výročí

Informační brožura

Časopis Echo

Šumava Klatovy

Azylové domy

 Koldinova 276, 339 01 Klatovy

Sociální pracovnice pověřená řízením:

Sociální pracovnice:

Bc. Marie Dzurová, DiS.

Tereza Hořínková, DiS.

Tel.: 376 311 580

Tel.: 376 311 580

Email: dzurova@musskt.cz

Email: horinkova@musskt.cz

 

Azylový dům je začleněným zařízením Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizace. Za činnost tohoto zařízení zodpovídá sociální pracovník pověřený řízením azylového domu.

V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytují AD pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Sociální pracovník AD poskytuje také základní sociální poradenství v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Poslání

Posláním azylového domu je poskytovat kvalitní služby sociální prevence tak, abychom předcházeli možným krizovým situacím a sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy krizovou sociální situací a svými životními návyky.

Cíl služby

Cílem poskytované sociální služby je motivovat klienty k aktivnímu řešení vlastní situace a minimalizovat jejich závislost na systému sociální pomoci. Naším hlavním cílem je, aby naši klienti získali stálé bydlení a zaměstnání. Snažíme se toho dosáhnout např. prostřednictvím těchto dílčích cílů:

 • poskytnutí důstojných podmínek a bezpečí
 • získávání, rozvoj a upevňování sociálních dovedností
 • orientace v právech a povinnostech při vyřizování osobních záležitostí a zákonných nároků
 • podpora rodičů ve výchově směřující ke zdravému vývoji dítěte (spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, pediatrem, orgánem péče o dítě MěÚ)
 • naučit základům finančního hospodaření
 • rozvoji praktických dovedností v péči o děti a domácnost

Cílová skupina:

 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem /dětmi
 • oběti obchodu s lidmi
 • oběti trestné činnosti
 • etnické menšiny
 • osoby z jiného sociokulturního prostředí
 • muži a ženy ve věku 18 – 64 let

Kapacita

Kapacita azylového domu je 36 lůžek. Uživatelé jsou ubytování ve vícelůžkových pokojích se společným sociálním zařízením a kuchyňkou nebo v samostatných obytných buňkách. V budově je zřízena klubovna, která je využívána jako herna pro děti, ale také jako místnost pro společná setkání klientů a pracovníků.

Azylový dům využívá prostor patrové budovy nedaleko centra města. Rekonstrukce vnitřních prostor proběhla v roce 1995. V roce 2013 bylo provedeno zateplení a výměna okem. U domu je vlastní uzavřená zahrada, kterou mohou využívat ubytovaní (zejména děti), je zde pískoviště a sušáky na prádlo. V blízkosti azylového domu je nemocnice, lékárny, poblíž je i pošta a obchodní centra. Klienti často využívají velmi dobré dopravní spojení linkami MHD, zastávky jsou vzdáleny asi 100 metrů.

Klientům v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme:

 • ubytování na dobu zpravidla nepřesahující dobu jednoho roku
 • vytvoření podmínek pro osobní hygienu, praní osobního prádla a úklid (klienti mají k dispozici koupelny vybavené sprchovými kouty a umyvadly, automatickou pračku, každý klient má možnost požádat o čisticí prostředky a prací prášek)
 • vytváříme klientům podmínky pro samostatnou přípravu stravy (klienti mají k dispozici společné nebo samostatné kuchyně, které jsou vybaveny spotřebiči; klientům můžeme zapůjčit také nádobí)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (navázání kontaktu s rodinou, vyřizování dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi, jednání s institucemi veřejné a státní správy, zprostředkování kontaktu s dalšími nestátními neziskovými organizacemi)

 

Programy pro děti

 • pracovnice azylového domu připravuje každý všední den v klubovně program pro děti klientů (program je přizpůsoben věku děti, které se ho účastní)
 • pořádáme výlety pro děti i rodiče (procházky na hřiště, návštěva „ZOO“ na Hůrce, návštěva dobrovolných hasičů…)

Přednášky a besedy pro dospělé i děti

podle zájmu klientů pořádáme besedy a přednášky na různá témata:

 • besedy s cestovatelkou o cizích zemích
 • právní problematika – rozvody, plnění vyživovací povinnosti
 • problematika sociálních dávek

Jak se stát uživatelem služby

Zájemce může přímo kontaktovat sociálního pracovníka azylového domu, který mu poskytne potřebné informace a pokud je služba pro něho vhodná a jeho zájem trvá, je mu předána žádost o tuto službu. Zájemce může také požádat město Klatovy o zprostředkování možnosti poskytnutí sociální služby nebo o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem této služby.

Když se uvolní kapacita služby, je sociálním pracovníkem kontaktován zájemce o službu, podle pořadníku žádostí. Sociální pracovník zájemce informuje o všech právech a povinnostech, které pro něho vyplynou ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování služeb a úhradách za tyto služby. Seznámí zájemce s prostředím, ve kterém je služba poskytována.

O poskytnutí pobytové sociální služby v AD se uzavírá písemně smlouva mezi Městským ústavem sociálních služeb Klatovy a uživatelem služby.

 

Působnost zařízení:

Služba je poskytována přednostně občanům Klatov a spádových obcí. V případě volné kapacity i ostatním osobám z celé ČR.

 

Časová dostupnost služby:

služba je poskytována nepřetržitě.

 

Úhrada služeb:

služba je poskytována za úhradu

Úhrady za pobyt a fakultativní služby

Žádost o přijetí

Lékařské potvrzení

Vnitřní pravidla

Provozní doba pro veřejnost

Po – Pá od 8.00 do 14.00 hod.

MASOPUST
POKOJ
OSLAVA NAROZENIN
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ