Městský ústav sociálních služeb Klatovy : DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM V ÚJEZDCI

Cesta: www.musskt.cz > Služby sociální péče > Domov se zvláštním režimem v Újezdci

Nepřehlédněte

Oslava 30. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 29.1.2024 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO

Šumava Klatovy

Domov se zvláštním režimem v Újezdci

Újezdec 1, 339 01 Klatovy

Vedoucí zařízení:
Sociální pracovnice:
Ing. Bc. Romana Jarolínová
Bc. Eva Bláhová, DiS.
Tel.: 376 320 369
Tel.: 376 383 650

E-mail: jarolinova@musskt.cz

E-mail:blahova@musskt.cz

Domov se zvláštním režimem je začleněným zařízením Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizace. Za činnost tohoto zařízení zodpovídá vedoucí domova.

V souladu s ustanovením § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje DZR pobytové služby osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov poskytuje také základní sociální poradenství v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poslání

Zajišťujeme bezpečné prostředí seniorům, kteří již nemohou nadále zůstat ve svém domácím prostředí. Na základě individuálního přístupu kvalifikovaným personálem poskytujeme potřebnou pomoc a podporu.

Cíl služby

 • Poskytování sociálních služeb směrovat k tomu, aby nebyly poskytovány plošně, ale aby vycházely z individuálních potřeb zájemců a uživatelů služeb prostřednictvím dodržování těchto zásad:
 • Zachování lidské důstojnosti osob
 • Pomoc vychází z individuálně určených potřeb osob
 • Partnerství (spolupráce, vzájemná komunikace, respektování postojů a názorů osob)
 • Posilování sociálního začlenění (udržování sociálních vazeb, kontakt s rodinou, s přirozeným sociálním prostředím)
 • Kvalita (týmová spolupráce, vzdělávání zaměstnanců, odbornost a bezpečnost poskytovaných služeb)
 • Rovnost (bez diskriminace)
 • Dodržování lidských práv

Cílová skupina

Senioři se stařeckou, Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí.

Věková struktura cílové skupiny - senioři od 60-ti let

Kapacita

Kapacita domova se zvláštním režimem je 41 lůžek. Zařízení nabízí uživatelům sociální služby moderně vybavené pokoje, které jsou zejména dvoulůžkové se sociálním zařízením. Okolo domova je rozsáhlá zahrada, kterou uživatelé sociální služby mohou využívat. Domov se nachází 6 km od Klatov v malé vesničce Újezdec u Mochtína. Do obce jezdí autobusová doprava. (asi 1 km od zařízení je autobusová zastávka směr Klatovy či Horažďovice).

Bezbariérovost: výtah

 

 Návštěvní řád 

Klientům v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytujeme:

 • Ubytování – pokoje dvoulůžkové a třílůžkové. Pokoje jsou vybaveny následujícím zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň, stůl, židle, světlo stropní. Po dohodě s poskytovatelem si může obyvatel pokoj dovybavit také drobným vlastním nábytkem. Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního i osobního prádla, ošacení a žehlení.
 • Stravování, které je přizpůsobeno svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů. Domov poskytuje normální, diabetickou a dietní stravu, která je připravována ve vlastní kuchyni.
 • Péči, která zahrnuje tyto základní činnosti:

               (a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

               (b) pomoc při osobní hygieně

               (c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

               (d) sociálně terapeutické činnosti

               (e) aktivizační činnosti

               (f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

V domově se pravidelně konají kulturní a společenské akce, na které je zvána i veřejnost, příbuzní a známí uživatelů sociální služby: každoroční Masopustní zábava, Velikonoční kavárna, Vánoční besídky, Silvestrovské posezení s hudbou, Táborák, v domově se konají různé přednášky, besedy, dále také je klientům zajištěna doprava na akce konané mimo zařízení jako jsou výlety do Klatov – výlet na Kolonádu, návštěva solné jeskyně, návštěva výstav, návštěva cukrárny, uživatelé také jezdí na nákupy do Klatov.

V zařízení někteří uživatelé pracují na zahradě, jiní ve společné jídelně pečou dobroty na odpolední kavárničku, v letních měsících probíhá grilování buřtů na terase dle zájmu klientů, dále mají uživatelé možnost sledovat televizi, luštit různé kvízy na interaktivní tabuli, procházet se po okolí atd. Uživatelé sociální služby mají na zahradě k dispozici fitness zařízení.

Domov navštěvují pěvecké či taneční soubory. Tato vystoupení jsou u uživatelů sociální služby velmi oblíbená.

Individuální plánování - s každým uživatelem služby je plánován průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností, na jehož základě je vypracována podrobná Dohoda o rozsahu podpory. Domov vede písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a podrobně hodnotí průběh poskytování sociální služby za účasti uživatele, popř. jeho opatrovníka, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby. Každý uživatel má přiděleného klíčového zaměstnance.

Nácvikové programy - cílem nácvikových programů je pomoci klientům lépe zvládat své každodenní činnosti, nácvikové programy vychází z cíle spolupráce, který je stanoven u každého uživatele v „Dohodě o rozsahu podpory“ .

 

Domov pravidelně navštěvuje kadeřnice, pedikérka a masérka.

Fakultativní služba – doprava služebním automobilem do Klatov a zpět.

 

Domov připravuje týdenní aktivity: Plán aktivizačních činností

 Plán kulturních a společenských akcí pro klienty 

 

Jak se stát uživatelem služby

Zájemce o službu může přímo kontaktovat a navštívit domov, anebo sociální pracovnici MěÚSS Klatovy, Balbínova 59 II, kde jsou mu poskytnuty potřebné informace. Pokud je služba pro něho vhodná a jeho zájem trvá, je mu předána žádost do domova. Žádosti přijímá sociální pracovnice a ta dle pravidel MěÚSS zařadí tuto žádost do pořadníku čekatelů.

Když se uvolní místo v domově, je sociální pracovnicí domova kontaktován zájemce o službu podle pořadníku žádostí. Sociální pracovnice zájemce informuje o všech právech a povinnostech, které pro něho vyplynou ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb a úhradách za tyto služby a nabídne návštěvu domova. Každý zájemce o službu má možnost navštívit domov ještě před svým nástupem. Nemůže – li tak učinit, je mu nabídnuta návštěva sociální pracovnice a vedoucí ZOP domova ve svém domácím prostředí, popř. ve zdravotnickém zařízení.

Působnost zařízení

Domov poskytuje služby především občanům města Klatovy a spádových obcí, v případě volné kapacity je možno přijmout i jiné žadatele.

Uzavření smlouvy

O poskytnutí sociální služby uzavírá písemně smlouvu žadatel s Městským ústavem sociálních služeb Klatovy dle par. 91 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách. Smlouva je uzavírána dle individuálních potřeb zájemce a podle rozsahu sjednané služby.

Smlouva nemůže být uzavřena pokud poskytovatel sociálních služeb:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou žadatel žádá
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby dle vyhlášky 505/2006 § 36 – poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže

- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

- osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Úhrada služeb

Služba je poskytována za úhradu. Uživatel sociální služby hradí ubytování a stravu ze svého příjmu, kdy mu musí po této úhradě zůstat alespoň 15% z jeho příjmu.

Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Přehled výše úhrad: Příloha k vnitřním pravidlům (Úhrada)

Provozní doba

 • Služba je poskytována nepřetržitě.
 • Provozní doba pro veřejnost: 8:00 – 14:00 hodin
 • Doba návštěv: během dne bez časového omezení, ve večerních hodinách dle domluvy

Vnitřní pravidla

 Vnitřní pravidla - zjednodušená forma

 Vnitřní pravidla - alternativní obrázková forma

Žádost o přijetí

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ