Městský ústav sociálních služeb Klatovy : PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY

Cesta: www.musskt.cz > Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Nepřehlédněte

Oslava 30. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 29.1.2024 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO

Šumava Klatovy

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Balbínova 59, 339 01 Klatovy

 Sociální pracovnice - terapeutka pověřená vedením
 Sociální pracovnice
Mgr. Zdeňka Kocumová
Petra Jehlíková, DiS.
Tel.: 376 347 106

Tel.: 376 347 107 

 GSM: 737 554 823

E-mail:

E-mail:

kocumova@musskt.czjehlikova@musskt.cz
 poradna@musskt.cz

O službě:

 • služby poradny jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a s obecně závaznými právními předpisy
 • naše služby nabízíme formou osobních, telefonických i online konzultací

Poslání poradny:

 • poskytujeme odborné sociální poradenství se zaměřením na podporu klienta v obtížné životní situaci a pomáháme klientovi naučit se zvládat životní krize a problémy vlastními silami

Působnost zařízení:

 • poradna poskytuje služby především občanům města Klatovy a spádových obcí, v případě volné kapacity je možno přijmout i jiné žadatele

  

Právní forma: Zařízení MěÚSS Klatovy, který je příspěvkovou organizací

Poskytovatel: MěÚSS Klatovy, p. o.

Zřizovatel: Město Klatovy

Kapacita: okamžitá kapacita 1

Sídlo: Balbínova 59/I, 33901 Klatovy (náměstí vedle Černé věže, budova bývalé jezuitské koleje, 1. patro, vlevo od schodů); parkování na náměstí, dostupnost autobusy MHD

Bezbariérovost: ano (příchod zezadu z parkoviště pod budovou – výtahem do 1. patra)

 

Provozní doba: 

Pondělí:  8:00 - 14:00 hod.

Úterý:      8:00 - 14:00 hod.

Středa:    8:00 - 16:00 hod.

Čtvrtek:   8:00 - 14:00 hod.

Pátek:     8:00 - 14:00 hod.


Po domluvě se lze objednat i na čas mimo provozní dobu.

   

Zásady poskytování sociální služby:

 • BEZPLATNOST – služby jsou poskytovány zcela bezplatně
 • ANONYMNOST – uživatel má právo vystupovat anonymně
 • RESPEKT – v přístupu k uživatelům je respektována jejich důstojnost; k uživatelům přistupujeme bez diskriminace
 • DŮVĚRNOST – všichni pracovníci dodržují zásadu mlčenlivosti o všech informacích souvisejících s klienty
 • DOBROVOLNOST – pracovníci respektují svobodné rozhodnutí klienta ke spolupráci s poradnou
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP služby poradny jsou poskytovány vždy s ohledem na individuální potřeby a podmínky klientů
 • ODBORNOST – pracují zde kvalifikovaní pracovníci

 

Pro koho je služba určena:

Služba je určena pro děti, dospělé a seniory bez omezení věku.

  Oblasti, ve kterých pomáháme.

  

S jakými problémy se na nás můžete obrátit:

osobní problematika - vztahové a osobní problémy

párová problematika - problémy ve vztahu partnerském, manželském

rodinná problematika - vztahy mezi členy rodiny, rodičů a dětí

sociální problematika - problémy vyplývající z tíživé finanční situace rodin, setkávání nezletilých dětí s rodiči po rozvodu apod. V této oblasti spolupracujeme s dalšími návaznými institucemi jako např. OSPOD, soudy, školy a střediska výchovné péče

sociálně právní problematika

 

Konkrétní případy problémů, které Vám pomůžeme řešit ...

rodinné problémy – problémy v komunikaci, nejasnosti v rozdělení kompetencí, práv a povinností členů rodiny, mezigenerační soužití, zvládání závislostí v rodině, problémy rodin s nezaměstnaným nebo handicapovaným členem

manželské a partnerské – komunikační problémy, nedorozumění a hádky, žárlivost, odcizení ve vztahu, podezření na nevěru či odhalení nevěry

rozvodová mediace – pomoc v procesu rozvodu a porozvodovém uspořádání rodinných záležitostí

individuální problémy – nezaměstnanost, osamělost, problémy v seznamování, nalezení životního partnera, nízké sebevědomí, obavy, strachy, nejistoty, psychosomatické potíže

těžké životní situace – ztráta životního partnera, domácí násilí, závažná onemocnění, závislosti na alkoholu, návykových látkách a návykových činnostech

dítě v krizi - náročná životní situace dítěte, dítě je ohroženo na zdraví, vývoji nebo bezpečí, psychické potíže dítěte - úzkosti, sebepoškozování, užívání návykových látek

sociálně právní poradenství – poradenství v oblastech sociálních služeb a sociálních dávek, bydlení, financí - dluhů a exekucí, zaměstnání, vzdělání, pomoc s vyřizováním písemných dokumentů, pomoc pří psaní podání, návrhů, žalob, odvolání atd.

řada dalších rodinných, manželských, partnerských i individuálních problémů

  

Do poradny mohou přijít také rodiče s dětmi, které mají:

 • potíže s učením (zhoršené soustředění, problémy během vyučování)
 • problémy s chováním doma i ve škole (neplnění povinností, záškoláctví nebo šikana navazování rizikových vztahů, neposlouchání, lhaní, krádeže, útěky z domova)
 • s dalšími tématy, například dítě nemá dostatek volnočasových aktivit a zájmů, děti ohrožené sociálním vyloučením, šikanou nebo nepřijetím v kolektivu, starosti dítěte s vrstevnickými vztahy
 • obtíže a nejistoty při výchově dítěte, problémy v komunikaci s dětmi


Budova ve které sídlí Rodinná poradna
Kancelář sociální pracovnice
Odoborně i populárně naučná literatura pro účely výpůjček klientům poradny
Pracovní prostor psychologa
Zázemí pro klienty
Zázemí psychloga pro konzultace s klienty
Zázemí pro konzultace sociální pracovnice s klienty
Zázemí pro naše nejmenší klienty
Zázemí pro vzdělávací semináře
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ