Městský ústav sociálních služeb Klatovy : OMEZENÍ NÁVŠTĚV V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH MĚÚSS KLATOVY, P.O. S PLATNOSTÍ OD 15. 02. 2022

Nepřehlédněte

Oslava 25. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 19. 3.2019 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO

Šumava Klatovy

OMEZENÍ NÁVŠTĚV V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH MĚÚSS KLATOVY, P.O. S PLATNOSTÍ OD 15. 02. 2022

 

Domov pro seniory v Klatovech a v Újezdci a Domov se zvláštním režimem v Újezdci

 

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN– omezení návštěv uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem ze dne 18. listopadu 2021 ve znění MZDR 2873/2022-1/MI/KAN ze dne 26. ledna 2022 dochází k úpravě pravidel návštěv pobytových zařízeních MěÚSS Klatovy, p.o.

  

S účinností od 15. 2. 2021 do odvolání

 

se v uvedených pobytových zařízeních MěÚSS Klatovy, p.o. omezují návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, pokud osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem.

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku. zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou. Za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení.

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid- 19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního potvrzeného rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV2 neuplynulo více 180 dní.

e) dítě ve věku 2-12 let na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou) s negativním výsledkem.

 

 

Navštěvující osoba předloží občanský průkaz, aby bylo možno provést ztotožnění osoby na základě oprávněného zájmu k ochraně veřejného zdraví.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) např. FFP2, KN 95 s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.


Uvedené domovy neprovádějí testování !!!

Doba návštěv: pondělí – neděle od 14,00 hodin do 17,00 hodin.

 

Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci a klientů v karanténě jsou nadále zakázány.

Dodržujte prosím pokyny personálu a hygienická opatření.

Návštěvu je nutné vždy předem zaregistrovat u sociálních pracovnic domovů v pracovních dnech 8.00 - 14.00 hodin – nejpozději 24 hodin před plánovanou návštěvou:

 

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Újezdec: blahova@musskt.cz, tel: 376 383 650

Domov pro seniory Klatovy: prerostova@musskt.cz, smolikova@musskt.cz, tel: 376 347 623

 

Návštěva probíhá dle Pravidel návštěv v pobytových zařízeních Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, p.o.

  • Ve stejném čase lze připustit u uživatele služeb přítomnost nejvýše dvou osob, které chtějí navštívit uživatele služby. Výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
  • Každá osoba navštěvující uživatele vyplní čestné prohlášení
  • Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u uživatele.
  • Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u uživatele služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
  • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel.
  • Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO NÁVSTĚVY

 

Ohledně předávání balíčků a videohovorů získáte informace na odkazech níže:

MOŽNOST KONTAKTU S VAŠIMI BLÍZKÝMI POMOCÍ SKYPE

PŘEDÁVANÍ BALÍČKŮ DPS KLATOVY

PŘEDÁVANÍ BALIČKŮ DPS, DZR A DPZP ÚJEZDEC

 

V Klatovech dne 15. 2. 2022

Bc. Alena Kleinerová, ředitelka MěÚSS Klatovy

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ