Městský ústav sociálních služeb Klatovy : OMEZENÍ NÁVŠTĚV V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH MĚÚSS KLATOVY, P.O.

Nepřehlédněte

Oslava 25. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 19. 3.2019 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO


Šumava Klatovy

OMEZENÍ NÁVŠTĚV V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH MĚÚSS KLATOVY, P.O.

 

Domov pro seniory v Klatovech a v Újezdci a Domov se zvláštním režimem v Újezdci

 

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 297 o přijetí krizového opatření – omezení návštěv uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a usnesení vlády ze dne 26. března 2021 č. 314

a to s účinností od 20. 3. 2021 do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hodin

se v pobytových zařízeních omezují návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které

a) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad;

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének), a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

V tomto případě návštěva probíhá za určených pravidel Domova pro seniory Klatovy a Újezdec a Domova se zvláštním režimem v Újezdci.

Uvedené domovy neprovádějí testování !!!

 

Každý domov má stanoveny návštěvní dny a hodiny a pravidla, která jsou uvedena v odkazu:

Domov pro seniory Klatovy

 

Návštěvy v uvedených domovech budou umožněny od úterý 23. 3. 2021

Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci jsou nadále zakázány.

Dodržujte prosím pokyny personálu a hygienická opatření.

 

Návštěvu je nutné vždy předem zaregistrovat u sociálních pracovnice Domovů pro seniory:

Domov pro seniory Újezdec: blahova@musskt.cz, tel: 376 383 650

Domov pro seniory Klatovy: prerostova@musskt.cz, smolikova@musskt.cz, tel: 376 347 623

 

Návštěva probíhá dle Pravidel návštěv v pobytových zařízeních Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, p.o.

 

  • Ve stejném čase lze připustit u uživatele služeb přítomnost nejvýše dvou osob, které chtějí navštívit uživatele služby. Výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
  • Každá osoba navštěvující uživatele vyplní dotazník.
  • Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u uživatele.
  • Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u uživatele služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
  • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel.
  • Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem.

 

Z důvodu dodržení těchto pravidel je nutno kontaktovat sociální pracovnice domovů:

Domov pro seniory Újezdec: blahova@musskt.cz, tel: 376 383 650

Domov pro seniory Klatovy: prerostova@musskt.cz, smolikova@musskt.cz, tel: 376 347 623

                  

Ohledně předávání balíčků a videohovorů získáte informace na odkazech níže:

 

MOŽNOST KONTAKTU S VAŠIMI BLÍZKÝMI POMOCÍ SKYPE

PŘEDÁVANÍ BALÍČKŮ DPS KLATOVY

PŘEDÁVANÍ BALIČKŮ DPS, DZR A DPZP ÚJEZDEC

 

 

V Klatovech dne 19.3.2021

Bc. Alena Kleinerová, ředitelka MěÚSS Klatovy

 
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ