Městský ústav sociálních služeb Klatovy : OMEZENÍ NÁVŠTĚV V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH MĚÚSS KLATOVY, P.O.

Nepřehlédněte

Oslava 25. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 19. 3.2019 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO

Šumava Klatovy

OMEZENÍ NÁVŠTĚV V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH MĚÚSS KLATOVY, P.O.

 

Domov pro seniory v Klatovech a v Újezdci a Domov se zvláštním režimem v Újezdci

 

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN se s účinností od 9. července 2021 mění mimořádné opatření ze dne 7. června 2021, č.j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN– omezení návštěv uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem.

 a to s účinností ode dne 9. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření 

se v uvedených pobytových zařízeních MěÚSS Klatovy, p.o. omezují návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky v odkazu:

 

 PODMÍNKY PRO NÁVSTĚVU 

 

osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének), a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

V tomto případě návštěva probíhá za určených pravidel Domova pro seniory Klatovy a Újezdec a Domova se zvláštním režimem v Újezdci.

Uvedené domovy neprovádějí testování !!!

 

Každý domov má stanoveny návštěvní dny a hodiny a pravidla, která jsou uvedena v odkazu:

Domov pro seniory Klatovy


Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci jsou nadále zakázány.

Dodržujte prosím pokyny personálu a hygienická opatření.

 

Návštěvu je nutné vždy předem zaregistrovat u sociálních pracovnice Domovů pro seniory:

Domov pro seniory Újezdec: blahova@musskt.cz, tel: 376 383 650

Domov pro seniory Klatovy: prerostova@musskt.cz, smolikova@musskt.cz, tel: 376 347 623

 

Návštěva probíhá dle Pravidel návštěv v pobytových zařízeních Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, p.o.

 

  • Ve stejném čase lze připustit u uživatele služeb přítomnost nejvýše dvou osob, které chtějí navštívit uživatele služby. Výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
  • Každá osoba navštěvující uživatele vyplní dotazník.
  • Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u uživatele.
  • Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u uživatele služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
  • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel.
  • Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem.

 

Z důvodu dodržení těchto pravidel je nutno kontaktovat sociální pracovnice domovů:

Domov pro seniory Újezdec: blahova@musskt.cz, tel: 376 383 650

Domov pro seniory Klatovy: prerostova@musskt.cz, smolikova@musskt.cz, tel: 376 347 623

                  

Ohledně předávání balíčků a videohovorů získáte informace na odkazech níže:

 

MOŽNOST KONTAKTU S VAŠIMI BLÍZKÝMI POMOCÍ SKYPE

PŘEDÁVANÍ BALÍČKŮ DPS KLATOVY

PŘEDÁVANÍ BALIČKŮ DPS, DZR A DPZP ÚJEZDEC

 

 

V Klatovech dne 7. 7. 2021

Bc. Alena Kleinerová, ředitelka MěÚSS Klatovy

 
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ