Městský ústav sociálních služeb Klatovy : ORGANIZACE NÁVŠTĚV OD 5.12.2020 V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH MĚÚSS, P.O.

Nepřehlédněte

Oslava 25. let výročí Městského ústavu sociálních služeb Klatovy se uskutečnila 19. 3.2019 v kulturním domě Družba.

 Reportáž televize Filmpro 

 

Článek v Klatovském deníku 

Časopis ECHO


Šumava Klatovy

ORGANIZACE NÁVŠTĚV OD 5.12.2020 V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH MĚÚSS, P.O.

 

Návštěvy v pobytových zařízeních MěÚSS,p.o.:

Domov pro seniory v Klatovech a Domov pro seniory v Újezdci

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 o přijetí krizového opatření, týkající se zákazu návštěv v zařízení domovů pro seniory a rozšíření výjimek ze zákazu návštěv u uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory na základě provedeného POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 se s účinností ode dne 5. prosince 2020 do dne 12. prosince 2020 zákaz návštěv v pobytových zařízeních Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, p.o., Domova pro seniory v Újezdci a v Klatovech nevztahuje na:

 • osoby, které se před zahájením návštěvy podrobí POC Testu, a to s negativním výsledkem,
 • osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SSRS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad

 

Ke snížení rizika přenosu nemoci COVID-19 při umožnění návštěv je nutné používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržovat režimová opatření daného domova.


Každý domov má stanoveny návštěvní dny a hodiny a pravidla, která jsou uvedena v odkazu:

 

Domov pro seniory Klatovy

Domov pro seniory Újezdec

 

Návštěvy v obou domovech budou umožněny od úterý 8. 12. 2020, kdy se budete moci nechat bezplatně otestovat přímo v zařízení (pokud nemáte vlastní test). Při provedení testu v zařízení musíte podepsat čestné prohlášení.

 

Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci jsou nadále zakázány.

Dodržujte prosím pokyny personálu a hygienická opatření.

 

Návštěvu i testování je nutné vždy předem zaregistrovat u sociálních pracovnice Domovů pro seniory:

 

Domov pro seniory Újezdec: blahova@musskt.cz, tel: 376 383 650

 

Domov pro seniory Klatovy: prerostova@musskt.cz, jehlikova@musskt.cz, tel: 376 347 623

 

Testování není potřeba, pokud návštěva je realizována na základě dalších výjimek, a to:

 • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
 • uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

 

V tomto případě návštěva probíhá dle Pravidel návštěv v pobytových zařízeních Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, p.o.:

 

 • Ve stejném čase lze připustit u uživatele služeb přítomnost nejvýše dvou osob, které chtějí navštívit uživatele služby. Výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • Každá osoba navštěvující uživatele je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 formou dotazníku.
 • Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u uživatele.
 • Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u uživatele služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel.
 • Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem.

 

Z důvodu dodržení těchto pravidel je nutno kontaktovat sociální pracovnice domovů:

Domov pro seniory Újezdec: blahova@musskt.cz, tel: 376 383 650

Domov pro seniory Klatovy: prerostova@musskt.cz, jehlikova@musskt.cz, tel: 376 347 623

        

Ohledně předávání balíčků a videohovorů získáte informace na odkazech níže:                                             

MOŽNOST KONTAKTU S VAŠIMI BLÍZKÝMI POMOCÍ SKYPE

PŘEDÁVANÍ BALÍČKŮ DPS KLATOVY

PŘEDÁVANÍ BALIČKŮ DPS A DPZP ÚJEZDEC

 

V Klatovech dne 4. 12 .2020

 

Bc. Alena Kleinerová,

ředitelka MěÚSS Klatovy

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ